คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะวิทยาศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารงาน
โครงสร้างสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
แนะนำอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์
จุลสารคณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประจำเดือน (รอบรั้วทานตะวัน)
สายตรงคณบดี
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
 
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ กลับหน้าหลัก

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

 

คณะผู้บริหาร 

                                             
                                             

 

ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 
 

ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

 

ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และทักษะผู้ประกอบการ

อ.ดร.คณิดา สินใหม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต

อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และจัดหารายได้

   
 

นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

 

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์

ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.วรากร วิศพันธ์
ประธานสาขาวิชาเคมี

อ.ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

   

 

ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ