คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะวิทยาศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารงาน
โครงสร้างสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
แนะนำอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์
จุลสารคณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประจำเดือน (รอบรั้วทานตะวัน)
สายตรงคณบดี
 
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ กลับหน้าหลัก

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

 

คณะผู้บริหาร

 

อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

 

อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 

นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์

 

หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

 

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน

 

ประธานสาขาวิชา

คณิตศาสตร์และสถิติ

อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ

 

ประธานสาขาวิชา

ฟิสิกส์

อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์

 

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.วรากร วิศพันธ์ 

 

ประธานสาขาวิชาเคมี

อ.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว

 

ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม

 

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์

 

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 

 

 

 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


 

 

ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 
ฟรีเครดิต