คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะวิทยาศาสตร์
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
โครงสร้างสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
แนะนำอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์
จุลสารคณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประจำเดือน (รอบรั้วทานตะวัน)
สายตรงคณบดี
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
 
ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ กลับหน้าหลัก


    

ภาพบรรยากาศโดยรวมคณะวิทยาศาสตร์ :

   

     

  


หน่วยงานภายในคณะ :
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


สีประจำคณะ: สีเหลืองทอง 

ดอกไม้ประจำคณะ: ดอกทานตะวัน 

กลุ่มอาคารของคณะวิทยาศาสตร์
อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (SC1) 
อาคารวิทยาศาสตร์ 2 (SC2)
อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
อาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
อาคารปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน
อาคารปฏิบัติการด้านพืช