คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะวิทยาศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารงาน
โครงสร้างสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
แนะนำอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์
จุลสารคณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประจำเดือน (รอบรั้วทานตะวัน)
สายตรงคณบดี
 
คณะผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

 

คณะผู้บริหาร 

                                             
                                             

 

อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Email: tanapan2543@hotmail.com
(เบอร์ภายใน 2000)
 
 

อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Email: vishnunapaphun@gmail.com
(เบอร์ภายใน 2003)
 

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

Email: rusirilak@yahoo.com
(เบอร์ภายใน 2004)
 

ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ

Email: dek_doi_2548@hotmail.com
(เบอร์ภายใน 2005)
 

ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Email: nokka_29@yahoo.com
(เบอร์ภายใน 2006)
   
 

นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

Email : sci1722@hotmail.com
(เบอร์ภายใน 2106)