คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
อาจารย์และบุคลากร
ประกาศ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข่าวสารบุคลากร (สถาณการณ์ COVID-19)
แบบฟอร์มชี้แจงการไม่ลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
กลุ่มงานสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ภาระกิจผู้บริหาร
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2560
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2561
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 (1)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 (2)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 (3)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 (1)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 (2)
คู่มือ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA
กำหนดการดำเนินการรายงานข้อมูลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA รอบ 12 เดือน
ข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
ระบบสารสนเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ระบบลงเวลาปฏิบัติงานประจำวัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
 
กำหนดการดำเนินการรายงานข้อมูลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA รอบ 12 เดือน กลับหน้าหลัก

บริการข้อมูล
 คู่มือ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งแผนการดำเนินงานการรายงานรอบ 12 เดือน (ฉบับปรับปรุง) ดังนี้

รายการ

กำหนดวัน

ประชุมประธานหลักสูตร เพื่อรับทราบแผนการดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน และการรวบรวมเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ในรูปแบบไฟล์ FDF

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เวลา 13.00 น.

หลักสูตร ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมอัพโหลดเอกสารหลักฐานอ้างอิง ผ่านระบบ e-SAR และ รวบรวมเอกสารการรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) พร้อมหลักฐานประกอบ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งมายัง คณะฯ E-mail : pornsawan.ammy@gmail.com เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

ก่อนเวลา 16.00 น.

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยในการพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน ครอบคลุมตามเกณฑ์ของการเขียนรายงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะ และส่งผลการให้ข้อเสนอแนะกลับมายังคณะฯ
E-mail : pornsawan.ammy@gmail.com

ภายในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563

คณะฯ แจ้งข้อมูลข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหลักสูตรนำไปพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงการรายงานข้อมูล     

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563

หลักสูตร นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงการรายงานข้อมูล ตามกำหนดการปิดระบบของมหาวิทยาลัย

ภายในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563