คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
อาจารย์และบุคลากร
ประกาศ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข่าวสารบุคลากร (สถาณการณ์ COVID-19)
แบบฟอร์มชี้แจงการไม่ลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
กลุ่มงานสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ภาระกิจผู้บริหาร
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2560
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2561
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 (1)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 (2)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 (3)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 (1)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 (2)
คู่มือ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA
กำหนดการดำเนินการรายงานข้อมูลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA รอบ 12 เดือน
ข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
ระบบสารสนเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ระบบลงเวลาปฏิบัติงานประจำวัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
 
ข่าวสารบุคลากร (สถาณการณ์ COVID-19) กลับหน้าหลักบริการข้อมูล
- คู่มือโปรแกรม AnyDesk สำหรับเข้าไปแก้ไขหรือควบคุมคอมพิวเตอร์ 
- ขั้นตอนการแทรกข้อความหรือภาพลายเซ็นต์ลงในเอกสาร PDF 
- คู่มือการใช้ Cisco Webex (กรณีเข้าร่วมห้องประชุม
- คู่มือการตั้งค่า VPN เพื่้อเข้าใช้ระบบภายในมหาลัยทักษิณจากภายนอก 
- คู่มือการสมัครและใช้งาน "Zoom Video Conference (แบบฟรี)" (cr. 9HUA Training) 
ขั้นตอนการอัพไฟล์ข้อมูลขึ้น Google Drive และนำลิงค์ออกมาใช้งาน 

 ฟอร์มการขอใช้บริการประชุมผ่านโปรแกรมเว็บเอ็กซ์ (Cisco Webex) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 คิวการขอใช้บริการประชุมผ่านโปรแกรมเว็บเอ็กซ์ (Cisco Webex)

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
COVID-19
- แนวทางปฎิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 เดือนเมษายน 2564 
- แนวทางปฎิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 เดือนมิถุนายน 2563  
   -แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในอาคารวิทยาศาสตร์ (Word)
   -การขอใช้ห้องปฏิบัติการ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (Word)

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

COVID-19 

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ฉบับที่ 3/2564