คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
สาขาวิชา/หน่วยงาน
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสถิติ
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
 
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ กลับหน้าหลัก

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (อยู่ระหว่างดำเนินการขอปิดแบบมีเงื่อนไข)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการขอปิดแบบมีเงื่อนไข)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (ปิดหลักสูตร ปีการศึกษา 2563)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  สาขาวิชาเคมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาฟิสิกส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  สาขาวิชาเคมี

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  สาขาวิชาฟิสิกส์

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  สาขาวิชาชีววิทยา

ระดับบัณฑิตศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาวิชาเคมี   (ปิดหลักสูตร)

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

หลักสูตรร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ