คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
สาขาวิชา/หน่วยงาน
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสถิติ
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
 
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ กลับหน้าหลัก
หัวหน้าสำนักงาน

นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์

หัวหน้าสำนักงาน

 2106
 sakchay@tsu.ac.th


ธุรการและทรัพยากรบุคคล

Denim Jeans

นางจิราพร วรรณรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 2108
 wannarak1@hotmail.com

นางกาญจนา ชูศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 63-2112
 k_kanjana2@hotmail.com

Denim Jeans

นางสาวศุภลักษณ์ น้ำด้วง

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 2102
 neunhjung@gmail.com

นางสุภา นวลจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 2101
 kikbio@hotmail.com

นางจริณญา มาระพงศ์

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 2121
 charinyamarahpong@gmail.com

นางกิติยา โหรารัตน์

แม่บ้าน

 63-2516
 

 
การเงินและพัสดุ

 
Denim Jeans

นางกาญจนา ชูศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 63-2112
 k_kanjana2@hotmail.com

Denim Jeans

นางสาวปรียา จันทรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 63-2114
 y10242009@hotmail.com

Denim Jeans

นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น

นักวิชาการพัสดุ

 2200
 kageorawan@hotmail.com

Denim Jeans

นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 2501
 pueyada2528@gmail.com

Denim Jeans

นางสาววิลาวัลย์ รัตนทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 2510
 rattanatong-wil@hotmail.com

นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 2211
 payomwan_23@hotmail.com

นางสาวธัญลักษณ์ ทองพูน

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 2507
 Benjaluk84@hotmail.com

Denim Jeans

นางวรญา ไชยบัณฑิต

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 2103
 voraya@tsu.ac.th

วิชาการและพัฒนานิสิต
Denim Jeans

นางสาวอรวรรณ ธนูศร

นักวิชาการชำนาญการ

 63-2211
 orawant2006@yahoo.com

Denim Jeans

นางพรสวรรค์ คงหนู

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 2104
 pornsawan.ammy@gmail.com

Denim Jeans

นางวรญา ไชยบัณฑิต

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 2103
 voraya@tsu.ac.th

Denim Jeans

นางสุธันยารัต ชูสง

นักวิชาการ

 2105
 suthunyaratchoo@gmail.com

นางสาวเมทินี ช่อสม

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 2110
 matinee.c@tsu.ac.th

นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหม

นักวิชาการ

 2100
 thapakorn.k@tsu.ac.th

Denim Jeans

นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 2210
  modpat11@outlook.co.th

พัฒนาด้านกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์
Denim Jeans

นายคทายุทธ์ คงมณี

นักวิชาการ

 2121
 kathayut0681@gmail.com

Denim Jeans

นายฉัตรชัย สุนทะโก

นักวิชาการ

 63-2113
 chutchai_s@hotmail.com

Denim Jeans

นายปริญญา เทพสง

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 2121
 Birdsupply@hotmail.com

Denim Jeans

นายประสิทธิ์ สีใหม่

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 
 

บริการวิชาการและจัดหารายได้
Denim Jeans

นางสาวอัจฉรา ขุนลึก

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 2109
 atchara@tsu.ac.th

Denim Jeans

นางกาญจนา ชูศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 63-2112
 k_kanjana2@hotmail.com

ระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
Denim Jeans

นายกฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 2512
 skrisda@tsu.ac.th

Denim Jeans

 

 

 
 

Denim Jeans

 

 

 
 

Denim Jeans

นายวรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 2512
 worawat.sooksai@gmail.com

Denim Jeans

นายศรัณย์วิช บุษบา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 2513
 sarunwich252@hotmail.com

Denim Jeans

นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 2514
 paw134@hotmail.com

ยุทธศาสตร์และวิจัย
Denim Jeans

นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 2500
 npiyaluk@tsu.ac.th

Denim Jeans

นางสาวศุภลักษณ์ น้ำด้วง

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 2102
 neunhjung@gmail.com