คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
     
 
นิสิตปัจจุบัน
ปฏิทินการศึกษา
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ระบบร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
คู่มือกิจกรรมนิสิต
 
นิสิตปัจจุบัน กลับหน้าหลัก
    ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ แนวทางการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2557
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เกณฑ์การสรรหานิสิตดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนิสิต พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยกิจกรรมนิสิต พ.ศ. 2540
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิตฉบับใหม่ ปี 2553
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนองานวิจัยและการรับรางวัลของนิสิต
การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
แนวปฎิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2560
ประกาศเยียวยานิสิต ในสถานการณ์ COVID
ประกาศ แนวปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
-->  page 1