คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
     
 
อาจารย์และบุคลากร
ประกาศ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข่าวสารบุคลากร (สถาณการณ์ COVID-19)
แบบฟอร์มชี้แจงการไม่ลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
กลุ่มงานสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ภาระกิจผู้บริหาร
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2560
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2561
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 (1)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 (2)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 (3)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 (1)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 (2)
คู่มือ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA
กำหนดการดำเนินการรายงานข้อมูลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA รอบ 12 เดือน
ข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
ระบบสารสนเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ระบบลงเวลาปฏิบัติงานประจำวัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
 
อาจารย์และบุคลากร กลับหน้าหลัก
    AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 (1)  
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบันบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ AUN-6
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายคณาจารย์ AUN-6
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน AUN-7
บุคลากรสายสนับสนุน 16-1-63-ปรับ AUN
ระบบการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ AUN-6
ระบบการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน AUN-7
หลักการคิดสัดส่วน FTE อาจารย์ - FTE นิสิต
หลักเกณฑ์กาประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี AUN-6,7
หลักเกณฑ์กาประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี AUN-9
-->  page 1