คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
     
 
อาจารย์และบุคลากร
ประกาศ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข่าวสารบุคลากร (สถาณการณ์ COVID-19)
แบบฟอร์มชี้แจงการไม่ลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
กลุ่มงานสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ภาระกิจผู้บริหาร
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2560
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2561
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 (1)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 (2)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 (3)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 (1)
AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 (2)
คู่มือ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA
กำหนดการดำเนินการรายงานข้อมูลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA รอบ 12 เดือน
ข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
ระบบสารสนเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ระบบลงเวลาปฏิบัติงานประจำวัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
 
อาจารย์และบุคลากร กลับหน้าหลัก
    AUN QA ประจำปีการศึกษา 2560  
1. การรับนิสิต ปีการศึกษา 2560
5. คำสั่ง อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 2560
6. ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ปี 2557-2560
7. รายงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
12. การจัดค่ายบริการสถานศึกษา ประจำปี 2560
14. รายงาน ความเพียงพอ เหมาะสม พร้อมใช้งาน
16. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์
17. ตัวอย่างการคิดสัดส่วน FTE อาจารย์ - FTE นิสิต
-->  page 1