ระบบจองห้อง

ลงทะเบียน โปรดใช้ tsu-email สำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ผู้ดูแลห้องสามารถเข้าสู่ระบบจัดการห้องได้ ที่นี้ สำหรับผู้ดูแล
➡️ คู่มือการใช้งานระบบจองห้อง.pdf
โดย นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล 

ลงชื่อเข้าใช้