ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 พ.ย.64 ถึงวันที่ 9 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หน้ากากผ้ากับการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ในมุมมองของนักฟิสิกส์เป็นอย่างไร ?
 
     
หน้ากากผ้ากับการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ในมุมมองของนักฟิสิกส์เป็นอย่างไร?
#เรียบเรียงข้อมูลโดย อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
#จัดทำโดยทีมสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ