ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564 - 2568
 
     
รายละเอียดแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564 - 2568
(ผ่านมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564)