ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.64 ถึงวันที่ 1 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
     
     วันที่ 1 พ.ย. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย คณะวิทยาศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย 
      รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   
      ผศ.ดร.ธัญญา  พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
      อ.ดร.สุวิมล  จุงจิตร์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์
     ร่วมลงนามและร่วมเป็นสักขีพยาน จาก คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 
     ผศ.สุรศักดิ์  แก้วอ่อน  รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
     ผศ.ดร.ขนิษฐา  กีรติภัทรกาญจน์  รองคณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
     ผศ.ดร.วัฒนณรงค์  มากพันธ์  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
     โดยได้มีคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย