ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.64 ถึงวันที่ 29 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จ.พัทลุง
 
     
      วันที่ 29 ตุลาคม 2564  คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านบริการวิชาการและการเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ กับ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จ.พัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก 2 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมทางด้านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  อ.ดร.สุวิมล  จุงจิตร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ อาจารย์ ดร.คณิดา  สินใหม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
       ผู้เข้าร่วมทางด้านโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้แก่ นายจตุพล  บุญปล้อง ผู้อำนวยการ  นางอำนวย  เรืองศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงเรียน ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย