ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.64 ถึงวันที่ 29 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
 
     
       วันที่ 29 ตุลาคม 2564  คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานด้านบริการวิชาการ   ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เป็นผู้ลงนาม
       ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นพยานและสักขีพยานทางด้านมหาวิทยาลัยทักษิณ 2 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  อาจารย์ ดร.วัลภา  เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้ง 2 คณะ
       ผู้เข้าร่วมเป็นพยานและสักขีพยานทางด้านโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายแพทย์สุตศรัญย์ พรึงลำภู รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์  แพทย์หญิงชนกนันท์  จรเสมอ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ  เภสัชกรนพดล จริงจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย