ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ต.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
     
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รับคะแนนระดับ A 
อยู่ในระดับคะแนน 87.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
.
โดยผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามาถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวทางปฎิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA
.