คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.64 ถึงวันที่ 15 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ กรณีศึกษา
 
     

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 . คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ กรณีศึกษาผ่านระบบออนไลน์ webex  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามทาง Outcome Based Education (OBE) ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดไว้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 120 คน
 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย และ VDO โครงการได้ ที่นี่