คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ส.ค.64 ถึงวันที่ 31 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจัดส่งของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อกำจัดตามมาตรฐาน
 
     

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการจัดส่งของเสียจากห้องปฏิบัติการ โดยให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการจัดการของเสียเข้ามาขนส่งของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อนำไปกำจัด ซึ่งการดำเนินการจัดส่งของเสียจากห้องปฏิบัติการไปกำจัดเป็นตามแนวทางของโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand: ESPReL) ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ ในการรวบรวมและจัดทำรายการของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อส่งกำจัด

ภาพ/ข่าว: งานยุทธศาสตร์และวิจัย คณะวิทยาศาสตร์