คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 ส.ค.64 ถึงวันที่ 31 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568
 
     
ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) กับคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน
ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 รายละเอียดดังนี้: https://drive.google.com/.../1eCBTOJGYtoyNJtsVx3v.../view...
เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพลิกโฉมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ที่ https://forms.gle/4F4Y2gPgjBguvjEQA
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ทุกความเห็นมีความหมายเพื่อ SCI TSU Reinvention