คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ค.64 ถึงวันที่ 12 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การให้คำปรึกษาโครงงานรูปแบบออนไลน์
 
     
        เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาฟิสิกส์ โดย ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล และ สาขาวิชาเคมี โดย อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะสำหรับการนำเสนอโครงงานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ในรูปแบบออนไลน์  ร่วมกับ คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิชัย วิทยาเขตตรัง  โดยมีผลงานกว่า 50 เรื่อง  5 กลุ่มวิชา ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

ข่าว....งานบริการวิชาการฯ 
ภาพ....โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง