คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.64 ถึงวันที่ 2 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวิจัยสัญจรพบคณะวิทยาศาสตร์
 
     

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้การจัดกิจกรรมวิจัยสัญจร: การสื่อสารเพื่อการรับรู้และเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการ สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ณ ห้องประชุมทานตะวัน SC1218 คณะวิทยาศาสตร์ และผ่านระบบการประชุมอออนไลน์ Cisco Webex Meeting