คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ม.ค.64 ถึงวันที่ 18 เม.ย.64
 (อ่าน 152)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
     
 
 
     

 คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รังสฤษฎ์ อินทรโม ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ อาจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ 

2021-01-18

           คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ รังสฤษฎ์ อินทรโม ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร. รังสฤษฎ์ อินทรโม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (6133) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 (วันที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่องผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์)


 
 
                      คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ศรชัย อินทะไชย ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร. ศรชัย อินทะไชย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ (0133) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 (วันที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่องผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์)