คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ม.ค.64 ถึงวันที่ 21 ม.ค.64
 (อ่าน 784)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาทจากรองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล
 
     

                         ด้วยรองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล อาจารย์สาขาวิชาเคมี ได้มอบทุนการศึกษา  จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 จำนวน 10 ทุนๆ ละ  5,000 บาท โดยมอบให้กับนิสิตสาขาวิชาเคมี จำนวน 5 ทุน และสาขาวิชาอื่นๆ จำนวน 5 ทุน  ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล ไว้ดังนี้

ประเภททุนและเงื่อนไขการขอรับทุน

                            ทุนขาดแคลน

 

วัตถุประสงค์

                    เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วยให้นิสิตได้เรียนครบ ตามหลักสูตร และสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

                    การสนับสนุน

                              - สำหรับนิสิตสาขาวิชาเคมี         จำนวน 5 ทุน ทุนละ  5,000 บาท

                             - สำหรับนิสิตสาขาวิชาอื่นๆ        จำนวน 5 ทุน ทุนละ  5,000 บาท

 

                     คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

                              1.  เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ของสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีสถานภาพปกติ  และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ได้รับการพิจารณารับทุน และไม่มีประวัติลาพักการเรียน

                              2.  ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการศึกษาจนเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา เช่น บิดา และ/หรือ มารดา เสียชีวิต หย่าร้าง ครอบครัวมีฐานะยากจน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                                                3.  มีความประพฤติดีงาม และไม่ปรากฏพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่อยู่ในระหว่าง ถูกสอบสวนวินัยนิสิต หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนิสิต และไม่มีประวัติการถูกลงโทษทางวินัย โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

                              4.  ไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทขาดแคลน หรือทุนช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่น  (ไม่นับรวมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)

                              5.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

          1. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มแบบคำขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน ชัดเจนตามความเป็นจริง  โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง และแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน

          2. ยื่นใบสมัครขอรับทุนพร้อมทั้งหลักฐาน/เอกสารประกอบการขอทุนต่างๆ ที่ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

          3. ให้นิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการพิจารณาทุน โดยวัน เวลา และสถานที่ จะประกาศให้ทราบภายหลังการตรวจสอบเอกสารการสมัครขอรับทุน ทั้งนี้หากนิสิตไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับผู้ขอทุน

          4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาของรองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล
ที่
http://www.sci.tsu.ac.th

ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน

          - ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา                        วันที่ 11 – 20 มกราคม 2564

          - ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน                            ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564

          - พิจารณาคัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของนิสิต   วันที่ 24 - 28 มกราคม 2564

          - ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตที่ได้รับทุน              วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

การตัดสิทธิ์ผู้มีสิทธิรับทุน

          หากปรากฏว่านิสิตให้ข้อมูลที่เป็นเท็จทั้งจากตนเองและผู้รับรอง หรือหลังจากได้รับทุนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเท็จ นิสิตต้องชดใช้เงินทุน 2 เท่าจากจำนวนเงินที่ได้รับแล้ว และถูกตัดสิทธิ์จากการขอรับทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ตลอดไป และถูกดำเนินการทางวินัยนิสิตตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

การพิจารณาจัดสรรทุน

          1. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัครด้วยวิธีอื่นใดก็ได้ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรทุน

2. คำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  11  มกราคม พ.ศ. 2564

ส่งใบสมัครและหลักฐานไปที่เมล์ pattima.r@tsu.ac.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

*กรณีนิสิตอยู่บ้านสามารถใช้ลายเซ็นต์แสกนได้ทั้งนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ใส่ในแบบฟอร์ม