คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 เม.ย.64
 (อ่าน 106)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 
     


วันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  มีนักเรียน ม.3 เข้าร่วมจำนวน 60 คน วันที่ 1 ช่วงเช้า มีหัวข้อการอบรมได้แก่ ฟิสิกส์ : วงจรไฟฟ้า โดยวิทยากร ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล  ช่วงบ่าย มีหัวข้อการอบรมได้แก่ คอมพิวเตอร์ :InfoGraphic  โดยวิทยากร  อ.ดร.คณิดา  สินใหม วันที่ 2 ช่วงเช้า-บ่าย มีหัวข้อการอบรมได้แก่ คอมพิวเตอร์ :  Microbit  โดยกลุ่มที่ 1 วิทยากร   อ.ดร.ณภัทร  แก้วภิบาล  กลุ่มที่ 2 วิทยากร ผศ.ดร.วิสิทธิ์  บุญชุม  วันที่ 3 ช่วงเช้า มีหัวข้อการอบรมได้แก่ เคมี : การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยวิทยากร อ.ดร.พนิตา  สุมานะตระกูล  ช่วงบ่าย มีหัวข้อการอบรมได้แก่ เคมี : การเตรียสารละลาย โดยวิทยากร ผศ.วรากร  วิศพันธ์

ดูแลการจัดกิจกรรมโดย : ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
ดำเนินการจัดค่ายโดย : น.ส.อัจฉรา ขุนลึก 
ภาพโดย : คทายุทธ์ คงมณี / Pr คณะวิทยาศาสตร์