คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 24 มี.ค.64
 (อ่าน 96)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบตัวแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
 
     

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ติดภารกิจปฎิบัติงานที่วิทยาเขตสงขลา ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นตัวแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ในการพูดคุยเรื่องระบบศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับการนำมาพัฒนาระบบศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และข้อเสนอแนะที่ฝากให้สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ มีบทบาทในการเชื่อมต่อศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ