คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 พ.ย.63 ถึงวันที่ 29 ธ.ค.63
 (อ่าน 463)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
 
     
                          ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง  เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตระดับปริญญาตรีในด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่สังคมคาดหวัง โดยคุณสมบัติของนิสิตที่จะถูกเสนอรายชื่อเข้าพิจารณามีรายละเอียดตามประกาศแนบคณะฯ ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการนิสิตชั้นปี  4 และนิสิตชั้นปีที่  2 - 4  ร่วมเสนอรายชื่อพร้อมประวัตินิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ด้าน โดยนิสิตสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 2 ช่องทางดังนี้

1) นิสิตทั่วไปสามารถสมัครด้วยตนเองโดยส่งใบสมัครมายังสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ (นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี) ภายในวันที่  28 ธันวาคม 2563  (ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้จากด้านล่าง)

2) นิสิตสหกิจศึกษาและนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2563 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ด้านล่าง ภายในวันที่  28 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับรางวัลดังนี้ นิสิตชั้นปีที่ 4 รับเกียรติบัตรในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 และประกาศรายชื่อเพื่อเป็นเกียรติ ในกิจกรรมวันไหว้ครู ในปีการศึกษา 2564 นิสิตชั้นปีที่ 2 – 3 รับเกียรติบัตรในกิจกรรมวันไหว้ครู ในปีการศึกษา 2564


ปฎิทินการดำเนินงานคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตต้นแบบ

--ใบสมัครแต่ละด้าน--
1. ด้านการเรียนดีเด่น
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. ด้านศิลปะวัฒนธรรม
4. ด้านบำเพ็ญประโยชน์
5. ด้านกีฬา
6. ด้านสร้างชื่อเสียง
7. ระดับดีเยี่ยม

--สมัครออนไลน์ในแต่ละด้าน--
1. ด้านการเรียนดีเด่น
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. ด้านศิลปะวัฒนธรรม
4. ด้านบำเพ็ญประโยชน์
5. ด้านกีฬา
6. ด้านสร้างชื่อเสียงให้องค์กร 
7. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับดีเยี่ยม