คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 17 พ.ย.63 ถึงวันที่ 17 ก.พ.64
 (อ่าน 60)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแนะนำประธานสาขาวิชาและขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน
 
     


       คณะวิทยาศาสตร์ขอแนะนำประธานสาขาวิชาและขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ ปฎิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเเต่วันที่ 4 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 65


          คณะวิทยาศาสตร์ขอแนะนำประธานสาขาวิชาและขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม ปฎิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเเต่วันที่ 4 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 65
          คณะวิทยาศาสตร์ขอแนะนำประธานสาขาวิชาและขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ์ ปฎิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาเคมี โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเเต่วันที่ 4 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 65