คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 12 พ.ย.63 ถึงวันที่ 12 มี.ค.64
 (อ่าน 222)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บัณฑิต] ขอแสดงความยินดีบัณฑิตทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
 
     

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีบัณฑิตทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับ
"รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563"

ดร. วรรธนศักดิ์ สุขสง (บัณฑิตหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ)
ได้รับรางวัล ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก
วิทยานิพนธ์เรื่อง Enhancement of Biogas Production from Empty Fruit Bunches by Solid-State Anaerobic Digestion Process
 
นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร (บัณฑิตหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ)
ได้รับรางวัลประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์เรื่อง Optimization of biodiesel production from the used cooking oil by lipase from fish viscera and ultrasonication

 
 
ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ
The 32 Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and international Conference (TSB 2020)
จัดแสดงผลงานในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์