คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.63 ถึงวันที่ 24 ม.ค.64
 (อ่าน 288)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
 
                       วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงเช้าเป็นพิธีการของมหาลัยโดยในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ได้รับรางวัลครูในดวงใจในระดับมหาลัย และในช่วงบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูของคณะวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้โอวาสแก่นิสิตเนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ถัดมาเป็นกิจกรรม ครูในดวงใจ ซึ่งคะแนนผลโหวตในปีนี้  อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี , ผศ.อรยา ปรีชาพานิช , อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ , อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง , อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล , ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง ได้รับคะแนนโหวตครูในดวงใจ โดย อาจารย์แต่ละท่านได้กล่าวพูดให้โอวาสแก่นิสิต และได้รับมอบเกียรติบัตร กิจกรรมถัดมาคณบดีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตในรางวัลแต่ละประเภท ได้แก่
 
- ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการเรียนดีเด่น
1.นายจิรภัทร ผดุงกิจ
2.นางสาวณัฐพร  สะตะ
3.นางสาวเพ็ญนภา ขรัวทองเขียว
4.นายจักรพงษ์  ชัยสุวรรณ
 
- ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติด้านบำเพ็ญประโยชน์ 
1.นายนครินทร์ อาจวิชัย
2.นายธรรมรัตน์  นวลมุสิก
3.นางสาวเดียวาตี  เจ๊ะอุบง
4.นายธราเทพ  โสวิภาต
5.นางสาวกรรณิการ์  บุญแก้ว 
 
- ประกาศนียบัตรมาตราฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
1.นายจิรภัทร ผดุงกิจ
2.นางสาวจิราภรณ์ กล่อมพงษ์
3.นายปฐวี ผลผดุง
4.นางสาวปฏิญญา แซ่ตั้ง
5.นางสาวศศิธร เรืองศรี
 
- เกียรติบัตรสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
1.นายธราเทพ  โสมวิภาต
2.นางสาวกรรณิการ์  บุญแก้ว
3.นายศิวัช  เดชเชียร
4.นางสาวสุฑาวดี  ปลองคีรี
5.นางสาวจรรยพร ทองปรสพ
6.นางสาวมุกริน  แก้วกำเนิด
7.นางสาวเพลินตา  พงษ์จร
8.นางสาวบัณฑิตา  มีจันทร์
9.นางสาวกมลรัตน์  ขวัญนิมิตร
10.นางสาวสุดารัตน์ ศิริอินทร์
11.นายนฤเบศ  ยศกิจ
12.นายอนุพล  เพชรกาศ
13.นายอะหมัด วันตา
 
- เกียรติบัตรที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
1.อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
2.อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์
 
             หลังจากนั้นเป็นการแสดงจากคณะผู้นำเชียร์และคฑากร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการแสดงเพื่อระลึกถึงพระคุณครู และช่วงถัดมาเป็นพิธีที่นิสิตรอคอย คือพิธีไหว้ครู ซึ่งในการไหว้ครูครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และได้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ต่อไป
 
ข่าวโดย Pr คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาพโดย คฑายุทธ คงมณี/กฤษดา สุวรรณการณ์/ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (กิจกรรมช่วงเช้า)พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
Live สด วันที่ 24 ก.ย. 63

ฟุตบอล