การพบปะนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี
อ่าน : 23

: 8 เดือนที่แล้ว

ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพบปะนิสิตใหม่ในแต่ละสาขา โดยทางสาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดกิจกรรมพบปะนนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยีที่ห้อง SC1304 โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนิสิตรุ่นพี่ในสาขาวิชาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

เขียนโดย ธีรเดช ใหญ่บก

นักวิชาชีพ
  2410