คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Ceramics International ฐานข้อมูล SCOPUS Q1
อ่าน : 102

: 1 ปีที่แล้ว

🌻คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
💛อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร
▫️สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
✅ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Ceramics International
💹ฐานข้อมูล SCOPUS Q1
📆Accepted: 17th April 2023
📄ชื่อเรื่อง: "Improving Dielectric Properties of (Zn2+, Al3+) Co doped
CaCu3Ti4O12 Perovskite Ceramics by Enhancing the Grain Boundary Response"
🧑‍⚕️ทีมนักวิจัย
🔹ดร.ปุณณ์ภัสสร สุขแสงรัตน์
นักวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
🔹ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
🔹รศ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#SciConnect
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002