คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ และผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค ได้รับอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ “เจลสมุนไพรต้านเชื้อจุลินทรีย์และกรรมวิธีการผลิต”
อ่าน : 124

: 11 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์

สาขาวิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 

ได้รับอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์

“เจลสมุนไพรต้านเชื้อจุลินทรีย์และกรรมวิธีการผลิต”

 

เลขที่อนุสิทธิบัตร 20842

วันขอรับอนุสิทธิบัตร 11 กุมภาพันธ์ 2562

ออกให้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

หมดอายุ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568