เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จากกองทุนพชรทานตะวัน
อ่าน : 215

: 1 ปีที่แล้ว

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและพัฒนานิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ จากกองทุน "เพชรทานตะวัน"

โดยนิสิตคณะวิทยาศาสตร์สามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัครทุนฯ และสามารถ Download แบบฟอร์มการขอรับทุนดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา.PDF

หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากกองทุนเพชรทานตะวัน.PDF

 

ประเภททุน

  1. ทุนทานตะวันเรียนดี จำนวน 4 ทุน
  2. ทุนสายใยทานตะวัน จำนวน 10 ทุน

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มคำขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน ชัดเจนตามความเป็นจริง โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
  2. ยื่นใบสมัครขอรับทุนพร้อมทั้งหลักฐาน/เอกสารประกอบการขอทุนต่างๆ ที่งานพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  3. และยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ที่   Email: science@tsu.ac.th ภายในระยะเวลาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนด
  4. ให้นิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการพิจารณาทุน โดยวัน เวลา และสถานที่ จะประกาศให้ทราบภายหลังการตรวจสอบเอกสารการสมัครขอรับทุน
  5. ทั้งนี้หากนิสิตไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับผู้ขอทุน
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ http://www.sci.tsu.ac.th และเว็บเพจเฟสบุ๊ค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน   16 – 25 มกราคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหม
097-924-6630