ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี โรงเรียนควนขนุน
อ่าน : 32

: 1 ปีที่แล้ว

ในวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2565 เวลา  8:30 น. ทางสาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ ทีโรงเรียนควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ทั้งนี้นสาขาได้ส่งบุคลากรไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน ณ.ห้องกลุ่มสาระทางฟิสิกส์ ด้วนกัน 3 ท่านคือ ผศ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ อ.ดร.สุนิษา ก้อนเรียง และนายสุประดิษฐ์ ยวนทอง 

    RTP Gacorเขียนโดย ธีรเดช ใหญ่บก

นักวิชาชีพ
  2410