เสวนาจุดประกายความคิด You Can Start : คนรุ่นใหม่ สร้างธุรกิจได้ คุณทำได้
ระยะเวลาวันที่ : 23 ส.ค. 57

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี การศึกษา 1/ 2557 ให้นิสิตชั้นปีที่ 4  โดยมุ่งเน้นให้นิสิตนำความรู้ที่ได้ศึกษาต่อยอดองค์ความรู้และงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสู่พาณิชย์  โดยได้กำหนดการเสวนา จุดประกายความคิด You Con Start คนรุ่นใหม่  สร้างธุรกิจ คุณทำได้ ในวันที่เสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 - 12. 00 น. ณ ห้องประชุม 1346 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยยาเขตพัทลุง  มีผู้เข้าร่วมจำนวน  49 คน  โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

1.คุณวลัยลักษณ์  มิตรณรงค์  กรรมการผู้จัดการ  หจก.ไททาเกะ

2.คุณสมบัติ  รุ่งศิลป์  กรรมการผู้จ้ดการ บจก. ไทยนาโนเซลลูโลส

3.คุณมนัทพงค์  เซ่งฮวด  กรรมการผู้จัดการบริษัท มนัทพงค์ จำกัด

ดำเนินการเสวนา โดย คุณเชาวลักษณ์   สมาคม  

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เสวนา จุดประกายความคิด You Con STart คนรุ่นใหม่ สร้างธุรกิจใหม่ คุณทำได้
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555