โครงการรากแก้วของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ระยะเวลาวันที่ : 2 ธ.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557กลุ่มนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแล ผศ.สุุดสาคร  สิงห์ทอง รว่มโครงการสำรวจระบบการรองรับน้ำ จากห้วยน้ำกลาง เพื่อวางแผนในการสร้างระบบกรองน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค จำนวน 29  ครัวเรือน โดยมีกิจกรรม สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีโอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในชุมชุนภูมิปัญญาการจัดการพื้นที่่ต้นน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านห้วยน้ำกลาง  ตำบลน้ำตก  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555