ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ประจำปี 2556
ระยะเวลาวันที่ : 13 - 14 พ.ค. 56

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนเครือข่ายด้านวิชาการ ได้จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MASTER PROGRAM) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 36 คน ระหว่างวันที่ 13 - 14 พ.ค. 2556 โดยเรียนรู้ 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ หัวข้อ คลื่นนิ่งในเส้นเชือก  สาขาเคมี หัวข้อ การเตรียมสารละลาย สาขาคณิตศาสตร์ หัวข้อ พหุนาม และสาขาชีวิทยา หัวข้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ 

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555