นิสิต
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับทุนการศึกษา
วันที่ :2 พฤศจิกายน 2559 02:47:02 น.

 

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 11 ประจำปี 2559 จำนวน 50 ทุน ละ 30,000 บาท

นิสิตที่สนใจ สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ หรือ ดาวโหลดใบสมัคร และจัดส่งที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ภายใน 10 มกราคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***
1. มีความประพฤติดี และมีผลกาเรรียนเฉลี่ยนภาคเรียนที่ 1 3.15 ขึ้นไป
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
3. ไม่เป็นผู้กำลังรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น ยกเว้น กยศ. กรอ.
4. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิน จัดขึ้นได้ตามสมควร

 

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555