นิสิต
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
วันที่ :1 พฤศจิกายน 2559 08:23:29 น.

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 
1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
1.3 ไม่เป็นโรคร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษา
1.5 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 1.1 และ 1.2  ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก

2. เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร  

3. จำนวนรับ                                 
- วท.บ. (ชีววิทยา)  20   คน
-  วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)  20   คน  
- วท.บ. (จุลชีววิทยา)  20   คน 
-  วท.บ.(ฟิสิกส์)  20   คน 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  20   คน 
-  วท.บ.(คณิตศาสตร์)  20   คน 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)  20   คน 
-  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  20   คน  
- วท.บ. (เคมี)  20   คน 
-  วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  20   คน 

4. การสมัคร ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
4.1 สมัครด้วยตนเอง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
4.2 สมัครในโครงการแนะแนวสัญจร ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะฯ จะเดินทางไปแนะแนวยังโรงเรียนต่างๆ และจะรับสมัครโดยตรงที่โรงเรียนที่ไปแนะแนว 
4.3 สมัครออนไลน์ ผ่าน website : http://admission.tsu.ac.th 

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
5.1
ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยกรอกข้อความถูกต้อง ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน  
5.2
สำเนาใบแสดงผลการเรียน แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน  (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6) หรือแสดง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม. 6) รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5.3
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง  1 ฉบับ
5.4
สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 370 บาท 

6.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน
- รับสมัครด้วยตนเอง
สมัครในโครงการแนะแนวสัญจร  สมัครออนไลน์ ทาง website : http://admission.tsu.ac.th 1 พ.ย. – 9 ธ.ค 59
- คัดเลือก (พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร)
 22 ธ.ค. 59
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
26 ธ.ค. 59
- ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
26 ธ.ค. – 6 ม.ค. 60
- ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house ทาง www.cuas.or.th  
25 – 28 เม.ย. 60

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210   Fax: (074) 609607
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 2104 (พี่เอ็ม พรสวรรค์)  / ต่อ 2121 (พี่ตุลย์ สิทธิชัย)
Website: www.sci.tsu.ac.th  Email: science.tsu.pt@gmail.com
Facebook: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Inbox สอบถามรายละเอียด) 

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555