นิสิต
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1
วันที่ :26 ตุลาคม 2559 03:39:11 น.

   สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลักดันสู่ธุรกิจใหม่ที่จับต้องได้และเป็นรุูปธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกและฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาพัฒนา คิดสร้างสรรค์ด้านการวงแผนการสื่อสารการตลาด ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารการตลาด การกำหนดตารางเวลาและแผนงานตลอดจนการนำเสนอแนะแนวทางการประเมินผล สร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ทาง สกอ. จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามรายละเอียดในเอกสาร

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555