นิสิต
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนิสิตในสาขาวิชา
วันที่ :20 ตุลาคม 2559 10:12:01 น.

    ตามที่ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับสภานิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมในนามสาขาวิชาเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกิจกรรมนิสิต พ.ศ. 2554 ข้อ 29 การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตภายในสโมสรนิสิต ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสโมสรนิสิต โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่สังกัดและมีรองอธิการบดีเป็นผู้กำกับดูแล และข้อ 32 (2) กำหนดให้สโมสรนิสิตรับผิดชอบกิจกรรมของนิสิตภายในส่วนงานวิชาการ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1) ให้กลุ่มนิสิตระดับสาขาวิชาเสนอขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัยทุกครั้งก่อนจัดโครงการของนิสิต โดยอยู่ในความรับผิดชอบของสโมสรนิสิตคณะที่สังกัด

2) ให้กิจกรรมนิสิตระดับสาขาวิชา ที่กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป เสนอขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย โดยเสนอผ่านความเห็นชอบตามลำดับ  เอกสารแนบ 1

3) มอบสโมสรนิสิต จัดทำแผนการจัดกิจกรรมนิสิตทุกสาขาวิชา เสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากองค์การนิสิตและสภานิสิต ตามลำดับ

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555