ข่าวอบรม-สัมนา
ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา
วันที่ :7 ตุลาคม 2559 03:25:50 น.

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา
1. หลักสูตร การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ ในส่วนราชการ
2. หลักสูตร การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงิน ของส่วนราขการ
3. หลักสูตร แนวทางการบริหารงานพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่ายสำหรับส่วนราชการ
5. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6. หลักสูตร การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่วยพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี
7. หลักสูตร การจัดทำ TOR และการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ
8. หลักสูตร การตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 


ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555