การศึกษาดูงานหน่วยสาธิตและวิจัยก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน
โพสเมื่อ : วันที่ 31 ตุลาคม 2559 03:28:24

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 สมาชิกในโครงการสร้างแหล่งบริการทางอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ตและพังงา เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดภูเก็ตและพังงา จำนวน กว่า 60 คน ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยสาธิตและวิจัยก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนดังกล่าว เห็นความสำคัญและการสร้างอาหารที่ดีและอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์ คณบดี เป็นผู้ให้การต้อนรับ และมี ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง อาจารยสังกัด สาขาวิชาเคมี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการทำระบบหมักก๊าซชีวภาพด้วยเศษอาหาร  และ อาจารย์ ดร.นิรมล  จันทรชาติ อาจารย์สังกัด สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะถั่วงอกปลอดสารเคมี รวมถึงยังมีกลุ่มนิสิตแก๊สอาสามหาวิทยาลัยทักษิณ ทำหน้าที่ช่วยให้ความรู้กับชุมชนอีกด้วย ... ข่าวโดย งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ ... ภาพถ่ายโดย คทายุทธ์  คงมณี 

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555