คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ตรวจเยี่ยมคณะ หน่วยงาน ในวิทยาเขตพัทลุง
โพสเมื่อ : วันที่ 27 ตุลาคม 2559 04:43:46

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยมคณะ หน่วยงาน ในวิทยาเขตพัทลุง โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย รศ.จันทนี เพชรานนท์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน) รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผศ.ดร.อนุวัต สงสม ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าตรวจเยี่ยม 3 หน่วยงานย่อยของคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มี ผศ.ดร.สุภฏา คีรีรัฐนิคม ผู้นำชมและบรรยาย อาคารปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน มี ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ผู้นำชมและบรรยาย หน่วยสาธิตและวิจัยก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน มี ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง และ อาจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ ผู้นำชมและบรรยาย และมีผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณรับการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาพโดย คทายุทธ์  คงมณี

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555