ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะรอบด้าน เรียนรู้จากการสืบค้นและลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง สื่อสารอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยจุดมุ่งหมายหลักที่ต้องการให้นิสิตเป็นคนเก่ง คิดดี ทำงานเก่งและ เป็นคนดีที่มีความสุขของสังคม
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555