ชื่อ   นางสาวสารภี ไชยรัตน์

การศึกษา

      ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ปีที่สำเร็จการศึกษา 2527

      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2537

      ชื่อวิทยานิพนธ์ การแปลงเมทริกซ์ของปริภูมิลำดับ (Matrices Transformation
       of Sequence spaces)

      ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)สาขาวิชาคณิตศาสตร์
       (หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่สำเร็จการศึกษา 2547
     

ตำแหน่ง

      -หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ประสบการณ์การทำงาน

      1) งานสอน
      ระดับปริญญาตรี 13 ปี รายวิชา แคลคูลัส พีชคณิตเชิงเส้น หลักคณิตศาสตร์
      ระดับปริญญาโท 4 ปี รายวิชา พีชคณิตนามธรรม
      2) ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
      ระดับปริญญาโท 4 ปี สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
     

ผลงานทางวิชาการ

      งานวิจัย
      Chairat S, Somsup C, Shum KP, Sanh NV. A Generalization of Azumaya’s Theorem on
      M-Injective Modules. Southeast Asian Bulletin of Mathematics. V.29(2) 2005; 1-5.
      Chairat S, Somsup C, Tunapan M. On A Type of Matrix Rings. Bull. Austral. Math. Soc.
      V.73(2006); 65-68.
      extending. Journal of Algebra and its applications. (Accepted 2011-11-30).
      Sanh N.V., Thao L.P., Chairat S. On Nilradical and Levitzki Radical of Modules, to appear.
      Jarong Khamsong, Sarapee Chairat, Skew polynomial rings over weak rigid rings and
      rings, Proceeding of APAM 2011, Chulalongkorn University.
      Puttinun Rattakam, Sarapee Chairat, On weak rigid rings, Proceeding . of APAM 2011
      Chulalongkorn University
      Kanchit Saeho, Sarapee Chairat, On faithful multiplication modules, Proceeding of TSU conference
      2011, Thaksin University.

 
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555