มุ่งส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมรอบพื้นที่ให้มีธรรมชาติที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ ไร้มลพิษ จัดอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ ให้เหมาะกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อีกทั้งสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว ด้วยการป้องกันอบายมุขและสิ่งเสพติดภายใต้ความใส่ใจดูแลของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตด้วยกันเอง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555