วิสัยทัศน์ :  เป็นองค์กรการเรียนรู้ ชั้นแนวหน้า สร้างคุณค่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พันธกิจ
1. พัฒนาและสร้างระบบการเรียนรู้ ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3. พัฒนาผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาชุมชน
4. ร่วมสืบสานภูมิปัญญา โดยพัฒนาบูรณาการองค์ความรู้เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาชุมชน
ปณิธาน
1.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.ผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4.ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่งานวิจัย ผลงานวิจัย รวมทั้งผลงานสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
1.มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ สามารถพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2.มุ่งพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพทั้งทางด้านการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.เพื่อเป็นแหล่งสร้างและเป็นศูนย์กลางความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม

คำขวัญ : จิ๋วแต่แจ๋ว

หน่วยงานภายในคณะ :
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

สีประจำคณะ : สีเหลืองทอง

ดอกไม้ประจำคณะ : ดอกทานตะวัน

กลุ่มอาคารของคณะวิทยาศาสตร์
อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (SC1)
อาคารวิทยาศาสตร์ 2 (SC2)
อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
อาคารปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน
อาคารปฏิบัติการด้านพืช
อาคาร OTOP

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555